ALGEMENE VOORWAARDEN MOOIGEFILMD.NL

*Laatst bijgewerkt op 27 juli 2023*

Deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen Mooigefilmd.nl, hierna aangeduid als “videograaf,” en de persoon of entiteit die videografiediensten afneemt, hierna aangeduid als “klant.” Door gebruik te maken van de videografiediensten van de Videograaf, gaat de Klant akkoord met deze Voorwaarden.

**1. Definities**

1.1. “Videograaf” verwijst naar Mooigefilmd.nl, gevestigd te Achterwende 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74147137.

1.2. “Klant” verwijst naar de persoon of entiteit die de videografiediensten van de Videograaf heeft gecontracteerd.

1.3. “Opdracht” verwijst naar de overeenkomst tussen de Videograaf en de Klant voor het leveren van videografiediensten.

**2. Diensten**

2.1. De Videograaf zal de in de Opdracht overeengekomen videografiediensten leveren aan de Klant.

2.2. De Videograaf zal zich inspannen om de videodiensten naar beste vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de professionele normen.


**3. Tarieven en Betaling**

3.1. De tarieven voor de videografiediensten worden vastgesteld in de Opdracht en zijn gebaseerd op de overeengekomen specificaties.

3.2. Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden in de Opdracht.

3.3. Betaling vindt plaats na de trouwdatum en wordt gefactureerd ongeveer 2 weken na de trouwdatum.

3.4. Na ontvangst van de volledige betaling zal de Videograaf overgaan tot levering van het eindproduct, zoals overeengekomen in de Opdracht.

3.5. De Videograaf accepteert geen aanbetaling voor de videografiediensten.

**4. Auteursrecht en Gebruik van Beelden**

4.1. De Videograaf behoudt het volledige eigendom van alle videomateriaal dat tijdens de opdracht wordt gecreëerd.

4.2. De Klant krijgt een niet-exclusieve licentie om het eindproduct te gebruiken voor persoonlijk of zakelijk gebruik, zoals overeengekomen in de Opdracht. Echter, de Klant heeft niet het recht om de video’s door te sturen of te laten gebruiken door derden, noch om de video’s te gebruiken voor andere doeleinden dan oorspronkelijk afgesproken.

4.3. De Klant zal de video’s niet verspreiden, delen of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Videograaf.

**5. Annulering en Wijzigingen**

5.1. Annuleringen of wijzigingen van de Opdracht dienen schriftelijk te worden gemeld aan de Videograaf.

5.2. Bij annulering door de Klant kunnen annuleringskosten van toepassing zijn, zoals overeengekomen in de Opdracht.

**6. Aansprakelijkheid**

6.1. De Videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies van beeldmateriaal, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid.

6.2. De aansprakelijkheid van de Videograaf is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de videografiediensten.

**7. Vertrouwelijkheid**

7.1. Beide partijen gaan ermee akkoord om vertrouwelijke informatie die tijdens de opdracht wordt gedeeld, vertrouwelijk te houden.

**8. Toepasselijk recht en geschillen**

8.1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht is het Nederlandse recht van toepassing.

**9. Levertermijnen**

9.1. De Videograaf zal naar beste vermogen streven om de eindproducten binnen de volgende geschatte levertermijnen te leveren:

– Een trouwclip: binnen 4 weken na de datum van de opnames.
– Een trouwfilm: binnen 8 weken na de datum van de opnames.

9.2. De hierboven vermelde levertermijnen zijn geschatte termijnen en dienen als leidraad voor de Klant. De daadwerkelijke levertermijnen kunnen variëren op basis van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de opdracht, de beschikbaarheid van materialen en andere onvoorziene omstandigheden.

9.3. De Klant begrijpt en stemt ermee in dat aan de geschatte levertermijnen geen rechten kunnen worden ontleend en dat de Videograaf niet aansprakelijk is voor eventuele gevolgschade als gevolg van vertragingen in de levering.

**10. Reiskosten en Filmuren**

10.1. De prijzen van onze pakketten zijn inclusief alle reiskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

10.2. Het aantal aanwezige uren in het afgenomen pakket kan niet verspreid worden gedurende de dag. De filmuren moeten aaneengesloten worden opgenomen.

**11. Uitvoering van de Opdracht**

11.1. De Videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de Videograaf gewoonlijk werkt.

11.2. De Videograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

11.3. Bij het opstellen van de video zal altijd duidelijk worden besproken welke beelden worden gemaakt en welke beelden minimaal in de video moeten worden opgenomen.

**12. Revisies**

12.1. Revisiewerkzaamheden worden uitgevoerd indien deze zijn opgenomen in het afgenomen pakket.

12.2. Revisies worden uitgevoerd afhankelijk van of deze realistische wijzigingen betreffen, waarbij ‘realistische wijzigingen’ worden gedefinieerd als kleine correcties die binnen de oorspronkelijke intentie van de opdracht vallen. Onder de kleine correcties vallen onder andere tekstuele veranderingen en het weglaten van beelden.

De videograaf heeft hierin de creatieve vrijheid om de gewenste wijzigingen aan te passen.

12.3. Grote correcties worden in rekening gebracht. Aanzienlijke aanpassingen, zoals ingrijpende wijzigingen in beeldmateriaal, het herordenen van scènes, aanpassingen aan de muziek, en dergelijke, worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van €95,00, inclusief btw. Mooigefilmd.nl bepaalt wat als aanzienlijke aanpassingen en kleine aanpassingen wordt beschouwd en zal dit duidelijk uitleggen aan de klant.

12.4. Het aantal toegestane revisies kan variëren op basis van het gekozen pakket, en deze details zullen worden vermeld in de offerte en factuur. Tevens staat dit vermeld op het pakketoverzicht op de tarievenpagina.

12.5. Film draait om creativiteit en persoonlijke voorkeur. Als de klant de opdracht aanvaardt, betekent dit dat ze instemmen met de stijl die wordt gebruikt door Mooigefilmd.nl. Dit geldt tevens voor de verwerking van de revisies. 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de basis voor de overeenkomst tussen de Videograaf en de Klant. Door gebruik te maken van de videografiediensten van de Videograaf, stemt de Klant in met en aanvaardt deze Voorwaarden. Het is sterk aanbevolen om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden volledig voldoen aan de wet- en regelgeving en de specifieke behoeften van de Videograaf en de Klant